ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GEFIXT (E.Z.)

Art.1.  Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen te Duffel (nieuwe toestellen op factuurdatum) op de zetel van de onderneming. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Art.2.  Bij het leveren van nieuwe toestellen dient er contant betaald te worden op het moment van levering en/of plaatsing. Dit kan eventueel door internetbankieren mits voorlegging van bevestiging van succesvol uitgevoerde betaling.

Art.3.  Eventuele klachten dienen ons binnen de 8 dagen na de levering of beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld.

Art.4.  Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant om een interest van 12% per jaar te betalen op het nog verschuldigde bedrag. Eveneens van rechtswege wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 euro.

Art. 5.  Door het niet of onvolledig betalen van een van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Art.6.  Verplaatsingskosten vallen steeds ten laste van de klant.

Art.7.  Geleverde goederen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is de koper niet gemachtigd om de geleverde goederen te verpanden of uit te lenen in de meest uitgebreide zin van het woord.

Art.8.  Wij wijzen de algemene verkoopsvoorwaarden die op de brieven en/of documenten van onze klanten voorkomen uitdrukkelijk van de hand, alleen de onze zijn van kracht.

Art.9.  Onze offertes, prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden zolang er geen definitieve overeenkomst met de klant werd afgesloten.

Art.10.  Onze onderneming behoudt het recht voor om goederen en/of diensten aan te rekenen naarmate de voltooiing ervan vordert, ook indien deze slechts gedeeltelijk zijn.

Art.11.  Toevallige gebeurtenissen of overmacht zoals staking enz. ontslaan onze onderneming van iedere aansprakelijkheid.

Art.12.  Onze onderneming treft geen enkele aansprakelijkheid bij beschadigingen of ongevallen voortspruitend uit het gebruik van ons materieel door de klant of door derden. Tijdens leveringen van goederen of diensten is onze aansprakelijkheden te allen tijde en om gelijk welke reden strikt beperkt tot de handelingen verricht door ons eigen personeel en tot onze eigen levering.

 

 

 

 

Call Now Button